לדף הבית
צור קשר תמיכה טכנית רישום דומיין איחסון אתרים אודות
 

1. כללי
הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הסכם זה וכל הכתוב בו מחייבים כל אדם ו/או ישות משפטית ו/או גוף (להלן: "מקבל השירות") אשר להם מספקת מוקה (להלן: "המאחסנים") שירותים כמפורט בתנאים אלו. תנאים אלו חלים על כל האתרים המאוחסנים ו/או תיבות הדואר ו/או הקבצים והספריות (להלן: "חשבונות אחסון") על ידי מקבלי השירות ובכל עת.

תנאי שימוש ושירות אלו מהווים תנאי יחיד להתקשרות בין מקבל השירות לבין המאחסנים.

2. השירות:
המאחסנים מספקים שטחי אחסון לאתרי אינטרנט על שרתים ופתרונות דואר אלקטרוני לשימוש מקבלי השירות. מקבלי השירות רשאים להשתמש בשירות FTP ללא הגבלה לשם עדכון אתריהם.

שטחי האחסון המסופקים יהיו על שרתים הממוקמים בבריטניה, בארה"ב ובישראל בהתאם לחבילת האחסון אותם הזמין מקבל השירות.
במהלך הזמן ייתכן ויתווספו שירותים נוספים ויעודכנו תעריפי השימוש בשירותים הקיימים.

עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה ברורה לכל תנאי השימוש והשירות אשר מפורטים כאן.
(להלן: "השירות")

3. תקופת השירות:

מובהר בזה ולמען הסר ספק כי שני הצדדים אינם מתחייבים על תקופת התקשרות ו/או מתן שירות כלשהי ותקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות תימדד על פי התקופה בפועל.

4. עלות השירות והתשלום:

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
חבילות האחסון לא יחודשו באופן אוטומטי. על מקבל השירות יהיה לתת את הסכמתו לחידוש השירות ולהסדיר התשלום בעד השירות לפני תחילת התקופה הנוספת – במידה ולא יעשה כן יופסק שירות האחסון שלו.

למען הסר ספק מובהר בזה כי, אופן התשלום ופריסתו אינו מחייב את המאחסנים בשום אופן, דרך וצורה כלשהי לתקופת מתן שרות כלשהי ותקופת מתן השרות תימדד על פי תקופת השרות בפועל.

המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות לגבות סכומי כסף  נוספים באם ימצא כי בוצעה חריגה  בנפח התעבורה ו/או נפח האחסון של חשבונות האחסון כפי שהגדרו בהזמנת השירות ונמסר ללקוח בטופס פרטי החבילה שנשלח אליו בעת ביצוע הזמנת השירות.
אפשרויות התשלום הן: באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית , מזומן או המחאה בנקאית (צ'ק).

תשלום ייחשב לתשלום בפועל רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק, בהתאמה.
חשבוניות מס ישלחו אל מקבל השירות באמצעות דואר ישראל לאחר ביצוע החיוב ואל הכתובת המופיעה בטופס הזמנת האחסון או השירות.

עיכוב בתשלום למאחסנים מצד מקבל השירות מעבר למועדים שיקבעו ע"י המאחסנים עלול לגרום להשעיית או להפסקת השירות.

5. ביטול השירות והחזרים כספיים:

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את השירות בכל עת ובאם יהיה קיים החזר כספי עקב הביטול יזוכה מקבל השירות בהחזר כספי בהתאם לתנאי סעיף זה.

ההחזר הכספי יינתן בהמחאה וישלח אל מקבל השירות בדואר ישראל אל הכתובת המופיעה בטופס הזמנת האחסון או השירות.
באם בוטלה חבילת אחסון לפני תום השנה ו/או התקופה עבורה נרכשה - יוחזר החלק היחסי של התשלום בהתאם למספר החודשים שנשארו עד תום תקופת האחסון המקורית ובניכוי דמי ביטול כמופיע בדף בו מפורטים פרטי חבילת האחסון.

בעבור חבילת אחסון שבוטלה במהלך חודש מסוים יחויב מקבל השירות באופן מלא עבור אותו חודש וכי לא יינתנו החזרים בגין דמי התקנה ו/או שירותים המוגדרים כתוספות לחשבון האחסון.

הודעת בבר ביטול השירות תישלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@cheaphosting.co.il ותכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע שנתקבלה.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תנוקה עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר עבור התוכנית או השירות שנרכשו. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר המאחסנים רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה.

כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות המאחסנים לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם למאחסנים בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות.

6. הזכות לשימוש בשירות:

הזכות לשימוש בשירותים הניתנים על ידינו מותנה בכך שכל שימוש יהיה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

למאחסנים שמורה הזכות להעביר בכל עת חבילת אחסון של מקבל השירות משרת אחד שבו התוכנית מאוחסנת אל שרת אחר כפי שיידרש וזאת תוך שמירה מרבית על זמינות תוכנית האחסון בעת העברה .

לא נאפשר שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית או בלתי חוקית אחרת.
מקבל השירות מצהיר כי לא יפגע בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים.
חל איסור מוחלט על שימוש בשירות שיש בו כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק.
אין להשתמש בשירות אשר יש בו אופי מיני או פורנוגראפי מכל סוג שהוא בין אם הוא מוגבל למבוגרים ובין אם לאו ובמיוחד שימוש בשירות אשר יש בו אופי של ניצול ילדים מכל סוג שהוא.

לא נאפשר שימוש בשירות למטרת פעילות או אחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וכן לא נאפשר שימוש בשירות לשם הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור בכלל וציבור גולשי האינטרנט בפרט.
לא נאפשר שימוש בשירות לצורך הפצת דואר המוני מסוג SPAM ו/או דואר שיש בו כדי לפגוע בקהילת גולשי האינטרנט.
מהות ו/או כמות הדואר שיוגדר כ- SPAM נתונה לשיקולם של המאחסנים בלבד.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל אתר שעושה שימוש בקבצים ו/או תסריטים ו/או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע בשרת בו מאוחסן אתר מקבלי השירות ו/או כל שרת אחר. בנוסף, מובהר בזה כי למאחסנים הזכות להפסיק פעילותו של אתר אשר גורם לעומס בלתי סביר על השרת או אשר גורם להפרעה בפעילות השרת ובפגיעה ביתר מקבלי השירות האחרים באותו שרת. המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לבעל השרת על כך לאחר שהפסיקו את פעילות אותו האתר. המאחסנים יודיעו לבעל האתר בטרם הפסקת פעילות האתר אך ורק במקרים בהן הפגיעה הוגדרה על ידי המאחסנים כפגיעה שמאפשרת את המשך פעילותו של האתר הפוגע באופן זמני.

חל איסור מוחלט על קיומו של אתר אשר יש בתוכנו משום תחרות ישירה או עקיפה עם שירותי אחסון אשר אנו מעניקים ללקוחותינו ולמען הסר ספק לא נאחסן אתר אינטרנט אשר תוכנו עוסק באחסון אתרים.

כמו כן חל איסור על אחסון של אתרי משנה בכל צורה ודרך תחת חבילת אחסון וזאת ללא אישור מוקדם ובכתב של המאחסנים.
האמור כולל שימוש בתיקיות או סיפריות משנה למטרת אתר משנה לדוגמא: www.your-domain.co.il/new-name
אין באמור למנוע שימוש בתיקיות או ספריות משנה למטרת האתר שהוזמן עבורו חשבון האחסון.

עצם הזמנת השירות מהווה יפוי  כוח נותני השירות לבטל במיידי  כל חשבון אחסון או שירות שיש בו משום הפרה של תנאי השימוש והשירות כפי שהם באים לידי ביטוי בסעיף זה. על ביטול יזום זה יחולו תנאי סעיף "ביטול השירות והחזרים כספיים".
מובהר בזאת כי למאחסנים שמורה הזכות שלא לחדש חשבון אחסון גם אם יתוקנו הליקויים אשר גרמו לביטולו על פי סעיף זה.

7. תעבורת נתונים (bandwidth ):
כחלק מחבילות האחסון המאחסנים מציעים למקבלי השירות תעבורת נתונים בכמויות משתנות. תעבורת נתונים זו משמשת את גולשי האינטרנט לנגישות אל אתר האינטרנט של מקבל השירות ולצורך הצגת האתר ותכניו באמצעות הדפדפן.

8. קבצים בשימוש:
כל הקבצים אשר נמצאים בחשבון האחסון של מקבל השירות חייבים להוות חלק פעיל מהאתר או קשורים אל תוכנו של האתר.
חשבון האחסון של מקבל השירות לא יכיל כל חומר מכל סוג שהוא שאינו רלוונטי לאתר.

9. סקריפטים:
סקריפטים הפעילים באתר האינטרנט של מקבל השירות חייבים להיות בנויים ומתוכנתים לצורך יצירת התכנים באתר בלבד.

10. קבצי מדיה:
קבצי מדיה כגון קבצי אודיו ווידאו מותרים לשימוש כאשר הם מועברים לדפדפן ב"שטף" (streamed ).
קישור להורדת הקבצים (http download ) הינו אסור.

11. גיבויים:
האחריות  הבלעדית לגיבוי כל החומר הקשור באתר האינטרנט  כולל בסיסי הנתונים, דואר אלקטרוני וכל קובץ או מסמך הקשור לפעולתו של האתר היא של מקבל השירות בעל האתר.

12. זמינות השירות:
יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין במלואו או בחלקו מסיבות שתלויות בנו או סיבות אחרות. אנו נעשה כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.
המאחסנים מספקים שירותי תמיכה טכנית באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@cheaphosting.co.il
תינתן גם תמיכה טכנית באמצעות הטלפון לפי החלטת המאחסנים וביוזמתם.
המענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יארך עד 24 שעות לכל היותר ובדרך כלל יינתן בפרק זמן שאינו עולה על 8 שעות.
בכל מקרה של תקלה בשירות על מקבל השירות לפנות ולדווח על כך למחלקת התמיכה.

13. שינויים:
יתכנו שינויים בתנאי השימוש והשירות בהתאם להתפתחויות בסוג השירות הניתן. תנאי השירות יחולו על מקבל השירות כל עוד ימשיך מקבל השירות לאחסן ולקבל שירות בחשבונות האחסון מאת המאחסנים.
למען הסר ספק, הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת  היא של המאחסנים בלבד. לפי שיקולם והחלטתם וללא כל חובת הודעה מוקדמת למקבל השירות.
על מקבל השירות מוטלת החובה לבדוק את תנאי השירות מעת לעת על מנת להתעדכן השינויים שנעשו בהם וזאת ביוזמתו ובאחריותו האישית בלבד.

14. אבטחה:
פגיעה או פגיעה במערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.
בין האשר פעילות אשר מהווה הפרה יכולה לכלול אל לא מוגבלת ל: גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים, שחזור סיסמאות, CRACKING, HACKING, SNIFFING , או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת.
כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל כנגד כל גורם הקשור ברשת האינטרנט באמצעים המסופקים למקבל השירות ע"י המאחסנים יחשב כהפרה בוטה של תנאי השימוש.

15. שחרור מאחריות:
מקבל השירות העושה שימוש בכל סוג של שירות אשר מספקים המאחסנים מסיר בזאת כל אחריות מהאחסנים הנובעת מאי זמינות השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.
כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, מקבל השרות משחרר את המאחסנים מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו ו/או אם ייגרמו למקבל השירות ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירות הניתן ו/או זמינות השירות הניתן ו/או אי זמינות השירות הניתן ו/או ביטול מתן השירות הניתן ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.
מקבל השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כי בכל מקרה של תקלה בשירות עליו לפנות ולהודיע למחלקת התמיכה.
מקבל השירות משחרר מאחריות את המאחסנים מכל אחריות הקשורה למידע ו/או חומר ו/או כל פרסום אשר מופיע באתרו. למען הסר ספק מקבל השירות מצהיר בזאת כי לא חל בינו לבין מספקי השירות יחסי שליחות כלשהם ועל כל מחלוקת יחולו תנאי תנאי זה בלבד והכול בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

16. המחאת זכויות וחובות:
למאחסנים שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש ושירות אלו גם באמצעות קבלני משנה ומבלי לגרוע מחיוביהם כלפי מקבל השירות.
מקבל השירות מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של המאחסנים.

17. סמכות שיפוט ותחולת דינים:
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.